THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XUẤT GIA


Trí Quang Thượng Nhân
Kinh Phước-Điền nói: “Có năm đức tính mà Sa-Di (cấp bực đầu tiên của
người Xuất-gia) phải biết:
Thứ nhất, phát tâm xuất-gia, vì cảm mến đạo-pháp;
Thứ hai, hủy bỏ hình đẹp vì để xứng pháp y;
Thứ ba, cắt bỏ ân ái, vì không còn thân thuộc;
Thứ tư, khinh thường tánh mạng, vì tôn sùng chánh-pháp;
Thứ năm, chí cầu đại-thừa, vì cứu độ tất cả”.
Vì dịch không hết ý, nên đoạn văn này cần phải giải thích thêm:
Thứ nhất, vì cảm mến đạo pháp có năng lực diệt khổ, có phương pháp
cứu người nên phát tâm xuất-gia, nghĩa là quyết chí mong cầu giải thoát mà
thoát ly gia-đình.
Thứ hai, vì để ăn hợp với pháp y thanh tịnh mà trang nghiêm nên hủy bỏ
hết những phục sức hoa lệ, những trang điểm duyên dáng nơi thân hình.
Thứ ba, vì không còn phân biệt ai quyến thuộc, ai xa lạ, ai thân, ai sơ, mà
tất cả đều đau khổ và mình có nhiệm vụ cứu độ, nên cắt bỏ ân ái, từ giã thân
thuộc.
Thứ tư, vì quí trọng chánh-pháp, tha thiết muốn học hỏi chánh-pháp, tu
hành chánh-pháp, truyền bá chánh-pháp, nên khinh thường tánh mạng,
không kể sức khỏe, không tiếc năng lực, không từ gian lao, nguy hiểm.
Thứ năm, vì để cứu độ tất cả nên quyết chí cầu pháp đại-thừa để có đủ
phương pháp mà tự giác giác tha.
Nói tóm, Xuất-gia nghĩa là bỏ tất cả: Bỏ gia đình, bỏ hình đẹp, bỏ bà con,
bỏ thân mạng, bỏ cả tự lợi. Đó là năm tư cách của người Xuất-gia. Mà bỏ
tức giải thoát, nên bỏ năm điều trên thì đạt đến sự Giải-thoát chỉ vì chánhpháp
và vì muôn loài.
Vì chánh-pháp và vì muôn loài mà bỏ tất cả, đó là tư cách, là đức tính
của người Xuất-gia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s