THỰC HÀNH CHÁNH PHÁP MỚI THỰC SỰ CÚNG DƯỜNG NHƯ LAI


Hàng đệ tử Phật ưa thích cúng dường lên Thế Tôn để gieo trồng
thiện căn, vun bồi phước đức. Thường thì chúng ta hay sắm sửa cơm,
nước, hương, đèn, hoa, trái (lục cúng) làm lễ phẩm dâng cúng Đức
Phật.
Sau khi đã thành tâm dâng cúng, lòng mình cảm thấy hoan hỷ với
phước thiện đã làm. Siêng năng cúng Phật và Tam bảo nói chung sẽ
thành tựu phước quả thù thắng trong hiện tại và vị lai.
Ngoài cách cúng dường như đã nói, còn có một lễ phẩm khác rất
đặc thù, đó là lãnh thọ và thực hành Chánh pháp.
Đây là một trong những lời dạy, di huấn quan trọng của Thế Tôn
lúc gần Niết-bàn cho hàng đệ tử. Điều này cho thấy Đức Phật đã tiên
liệu đến khả năng về sau hàng đệ tử sẽ thích cúng bái, thờ phượng
hơn là học tập và thực hành theo giáo pháp của Ngài.
“Một thời Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt cùng với
chúng đại Tỳ-kheo.
(…)
Bấy giờ, Thế Tôn vào thành Câu-thi, đi về phía Bản sanh xứ, giữa
khu rừng Song thọ của dòng họ Mạt-la và bảo A-nan:

 • Ngươi hãy sửa chỗ ở giữa cây Song thọ cho Ta nằm, đầu xây hướng
  Bắc, mặt xây hướng Tây. Sở dĩ như thế, vì giáo pháp của Ta sẽ lưu
  truyền lâu dài ở phương Bắc.
 • A-nan đáp: Vâng.
  Rồi dọn chỗ, cho đầu xây về phương Bắc. Rồi Thế Tôn tự mình lấy
  y Tăng-già-lê gấp làm tư, đắp lên mình, nằm nghiêng hông tay mặt
  như sư tử chúa, hai chân chồng lên nhau.
  Lúc đó giữa đám cây Song thọ có các quỷ thần vốn dốc lòng tin Phật,
  lấy các thứ hoa sái mùa rải khắp mặt đất. Phật bảo A-nan rằng:
 • Vị thần cây Song thọ ấy lấy hoa sái mùa cúng dường cho Ta như
  thế, chưa phải cúng dường Như Lai.
  A-nan thưa:
 • Sao mới là cúng dường Như Lai?
  Phật dạy:
 • Người nào biết lãnh thọ và thực hành đúng Chánh pháp, mới là
  người cúng dường Như Lai.
  Quán sát ý nghĩa này, Phật nói bài kệ:
  Phật ở giữa Song thọ
  Nằm nghiêng, tâm không loạn
  Thần cây tâm thanh tịnh
  Rải hoa lên trên Phật.
  A-nan hỏi Phật rằng:
  Thế nào là cúng dường?
  Nghe pháp và thực hành
  Cúng dường bằng hoa giác.
  Hoa vàng như bánh xe
  Chưa phải cúng dường Phật
  Ấm, giới, nhập vô ngã
  Là cúng dường bậc nhất.
  (Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành [trích])
  Những di giáo sau cùng của Thế Tôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan
  trọng. Nhân tiện các vị thần cây gom hoa sái mùa dâng cúng, Đức Phật
  liền dạy rằng cho dù cúng hoa bằng vàng lớn như bánh xe cũng không
  quý bằng hoa giác ngộ.
  Chính việc nghe pháp và thực hành đúng Chánh pháp mới thực sự
  là cúng dường Như Lai. Dĩ nhiên, đem sáu lễ phẩm (lục cúng) cúng
  dường Phật thì được phước vô lượng nhưng học và hành đúng Chánh
  pháp sẽ tạo ra công đức thù thắng, có thể ngay trong đời này thoát
  khỏi sinh tử luân hồi.
  Thiễn nghĩ, Đức Phật muốn căn dặn chúng ta rằng, người nào có
  đầy đủ các món lục cúng cùng với học và hành đúng Chánh pháp để
  cúng dường Như Lai là rất quý hóa.
  Bởi chỉ dâng các món lục cúng lên Như Lai thì chưa đủ. Nếu những
  ai vì hoàn cảnh nào đó không có các món lục cúng thì chỉ cần lấy việc
  học và hành đúng Chánh pháp để cúng dường Như Lai.
  Cách cúng dường này công đức phước báo còn thù thắng hơn cả
  dâng lục cúng. Đặc biệt, nếu thực hành pháp mà đạt đến ‘Ấm, giới,
  nhập vô ngã’ thì Đức Phật xác quyết đó là pháp cúng dường bậc nhất.
  Thực hành pháp, quán thấu thân, tâm và thế giới này đều vô ngã chính
  là sự cúng dường tối thượng lên Như Lai.
  QUẢNG TÁNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s