KHÁC BIỆT GIỮA CÓ BỐ THÍ VÀ KHÔNG BỐ THÍ

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông
Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua cùng năm trăm thiếu nữ hộ tống,
đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng
đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi
thân hoại mạng chung, cả hai vị ấy được sanh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi
người thì giữa hai vị ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?
Có sự sai biệt, này Sumanà!
Người có bố thí, khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt
qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc,
an lạc, danh xưng và tăng thượng.
Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị trời hoặc được làm người
đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này.
(Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Sumanà, phần Con Gái Vua)
LỜI BÀN:
Trong cuộc sống thường xảy ra trường hợp cùng một công việc, cùng một
thời điểm và những người thực hiện công việc ấy vốn có tài sức ngang ngửa
nhau, thế nhưng có người thành công rực rỡ và có người lại thành công rất
khiêm tốn, thậm chí thất bại. Đối với những người không thành công, đa
phần tự an ủi mình bằng lập luận ta chưa tới thời hoặc ca cẩm rằng “mưu sự
tại nhân, thành sự tại thiên”. Ít ai ngờ rằng, nhân tố tiềm ẩn chi phối sự thành
công hay thất bại của mỗi người chính là phước báo của chính họ, do tu tập
bố thí trong quá khứ và ngay trong hiện tại.
Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập với niềm tịnh tín Tam bảo,
giới đức và trí tuệ ngang nhau nhưng có sự chênh lệch về công hạnh bố thí
thì tất nhiên người tu tập về bố thí nhiều hơn sẽ gặt hái những phước báo,
vượt thắng rất xa người ít hoặc không tu tập về bố thí. Sự vượt thắng này
xảy ra trên năm phương diện thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng
thượng. Vì thế, người Phật tử tu tập giới-định-tuệ phải song hành và phát
huy hơn nữa công hạnh bố thí. Đỉnh cao của bố thí là bố thí ba-la-mật, bình
đẳng, vô điều kiện và vô ngã. Tu tập bố thí sẽ góp phần thiết thực đem lại
hạnh phúc, an vui cho tha nhân và để trang nghiêm phước báo của tự thân.
Phước báo sống thọ và khoẻ mạnh, nhan sắc dễ nhìn và khả ái, đời sống
an vui, có danh phận rỡ ràng, mọi điều vốn tốt đẹp lại càng tốt đẹp thêm
(tăng thượng) là mơ ước của mọi người. Do vậy, người con Phật sống và tu
tập theo lời Phật dạy luôn thực hành bố thí và cúng dường để đời sống hiện
tại và mai sau được hạnh phúc, an lạc như ý.
QUẢNG TÁNH

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s