CHÂN THẬT LÀ MỘT PHẨM HẠNH CỦA CHƯ THIÊN

 • Không phải như chúng sanh trong cảnh người, Chư Thiên Luôn Nói
  Thật.
  Đức tánh chân thật là phẩm hạnh chánh yếu của những chúng sanh trong
  cảnh trời. Các vị không bao giờ nói dối hay thất hẹn, các vị rất thận trọng giữ
  gìn đặc tánh chân thật cũng như giữ gìn sanh mạng của mình.
  Ngài giải thích rằng trong xã hội loài người cũng như trong cảnh giới chư
  thiên phải trau dồi và phát triển lòng không sân hận hay tánh không hung
  dữ bạo tàn, vì giáo pháp này đối nghịch với năng lực của tâm sân, ác cảm và
  oán thù. Các vị trời cũng phải phát triển hạnh này như giây thân ái nối liền
  nhau để chung sống trong xã hội. Nếu không thực hành giáo pháp này thì
  thế gian sẽ không có hoàn cảnh thái bình, hoặc đến mức tột cùng là thế gian
  này sẽ bị tàn phá nát tan.
  Người muốn làm cho thế gian này là chốn dễ ở, sẵn sàng hiếu khách, phải
  luôn luôn giữ chánh niệm, không để cho ô nhiễm sân hận phát sanh, vì nó
  là Một Thứ Lửa có sức tàn phá khốc liệt và vô cùng tai hại, không bao giờ
  nên lơ đễnh để cho nó thiêu đốt mình và người khác.
  Nhận thức được những hiểm họa của tâm sân gây nên và những lợi ích
  của tâm từ, Đức Phật đã ban truyền bức thông điệp từ bi và trí tuệ của Ngài
  cho những chúng sanh đang cùng kinh nghiệm hoàn cảnh đau khổ và đưa
  đến mục tiêu chấm dứt đau khổ.
  Ngày nào mà thế gian còn được tâm từ nâng đỡ thì ngày ấy thế gian còn
  duyên lành thọ hưởng cảnh thanh bình an lạc và hạnh phúc. Còn nếu không
  có lòng từ ái trong tâm của chúng sanh thì ắt không thể có được trạng thái
  an toàn và thanh bình, kết quả chỉ là phiền muộn và khuấy động dù bất cứ
  ở đâu.
  (Ngài Thiền Sư Phra Acariya)
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s