CHỈ CÓ HAI THỨ THÔI

Có 2 thứ, Bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
Có 2 thứ, Bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
Có 2 thứ,Bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
Có 2 thứ, Bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
Có 2 thứ, Bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
Có 2 thứ, Bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm
với việc mình làm.
Có 2 thứ, Bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
Có 2 thứ, Bạn phải khắc ghi là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người
khác.
Có 2 thứ, Bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng
kiên trì.
Có 2 thứ, Bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội
lòng tin.
Có 2 thứ, Bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
Có 2 thứ, Bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
Có 2 thứ, Bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
Có 2 thứ, Bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
Có 2 thứ, Bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện là tiền bạc và kinh
nghiệm.
Có 2 thứ, Bạn không được sợ sệt là cái ác và sống thật.
Có 2 thứ, Bạn phải nuôi dưỡng là tình yêu và sự bao dung.
Có 2 thứ mà Bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và
hạnh phúc.
Có 2 thứ, Bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
Và có 2 thứ, Bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên là
làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s