NGUỒN SÁNG VÔ TẬN


“…Mỗi ngày mình làm việc với cái gì, thì mình làm hết lòng với cái đó,
làm từ trái tim của mình, dù cho có ai biết hay không có ai biết, mình không
cần biết, bởi vì trái tim mình biết cho mình.
Ta làm cái gì cũng phải làm hết lòng, có ai biết hay không ai biết, điều ấy
với ta không còn quan trọng. Quan trọng là đạo lý nhân quả ở nơi tâm ta, tự
nó đã hình thành cho ta. Đạo lý nhân quả nơi tâm ta hình thành đời sống
cho ta, nhận ra được đạo lý ấy để sống và hành xử mới quan trọng.
Cái thấy được nhân quả hình thành ngay nơi tự tâm là cái thấy vô cùng
quan trọng, vì cái thấy ấy giúp ta có một đời sống chân thật và trung thành.
Với cái thấy ấy đạo Phật đã hiến tặng cho thế giới con người.
Mình có thể dối gạt được thiên hạ, nhưng mình không thể dối gạt được
trái tim của mình, mà mình có thể dối gạt được trái tim của mình, nhưng
mình không thể dối gạt được nhân quả hình thành trong lòng mình…”
Thích Thái Hòa

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s