Phật dạy: Chỉ có Từ Bi mới hoá giải được Tâm Sân hận.


Chỉ có tình thương và lòng từ bi mới đủ sức xoa dịu và chuyển hóa sự giận dữ đến từ một tâm thức thô kệch và nông cạn.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s